Comparteix:

______________________________________

El projecte GeoRisk amb referència PID2019-103974RB-I00 està financiat per MCIN/ AEI/10.13039/501100011033.

 

 

Projecte GeoRisk 2020-2023

L'avaluació del risc vinculat a despreniments rocosos és un tema complex a causa de la gran quantitat de variables que hi intervenen. Un d'ells està vinculat al volum de roca que presenta inestabilitat i per tant és susceptible de caiguda. Per a la seva determinació és fonamental tindre controlades les discontinuïtats existents, la seva disposició, espaiat i persistència, així com l'existència de ponts de roca que poden donar més resistència al massís. Sense oblidar tampoc l'anàlisi de les cornises rocoses donada la seva fragilitat.

Així mateix, s'ha d'analitzar l'existència o inexistència de moviments premonitoris i les característiques dels despreniments en termes de magnitud-freqüència per tindre un major coneixement d'aquests i també de l'afectació de les infraestructures, habitatges... que es trobin pròximes i per tant s'ha de considerar la trajectòria seguida pels blocs despresos.

La millora en l'estudi de tots aquests temes passa per un increment en la qualitat, i el coneixement de la precisió, de les dades d'entrada. Per tant, l'aplicació de tècniques geomàtiques serà fonamental per a l'obtenció d'aquesta informació 3D i 4D necessària per diferents anàlisis.

El projecte té com a objectiu principal la reducció d'incerteses en l'anàlisi quantitativa de risc (QRA) per despreniments rocosos mitjançant la millora de la qualitat de les dades d'entrada i de la trajectòria dels blocs. Per això, es desenvoluparan nous mètodes i eines per a l'anàlisi i gestió del risc de despreniments rocosos.


Tot això es durà a terme centrant-nos en tres objectius específics:

  • Objectiu 1: Millora de la informació bàsica generada amb tècniques geomàtiques per a l'anàlisi de risc per despreniments rocosos.

  • Objectiu 2: Integració de dades d'entrada d'alta resolució (HR) per a la caracterització de despreniments i el modelatge 3D / 4D.

  • Objectiu 3: Implementació dels resultats dels objectius previs en el marc de perillositat de despreniment i l'avaluació del risc.

 En aquest web es pot consultar la informació referent al projecte d'investigació

Avanços en l'anàlisi de la quantificació del risc (QRA) per despreniments rocosos

 (amb acrònim GeoRisk) que es du a terme a la Divisió d'Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, UPC).